Adatkezelési tájékoztató Orvosi és Tudományos Tájékoztatáshoz

~A jelen Orvosi és Tudományos Tájékoztatással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a www.kedrion.hu honlapon elérhető, 2018. május 25. napjától hatályos általános adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban “Általános tájékoztató”, amely a következő linkre kattintva érhető el: https://www.kedrion.hu/hu/adatv%c3%a9delmi-nyilatkozat) rendelkezéseivel, különösen a II/1. és II/2. pontban meghatározott adatkezelési célokkal együtt értelmezve, azokra tekintettel alkalmazandó és érvényes.

Kik vagyunk és mit teszünk az Ön személyes adataival?
A HUMAN BioPlazma Kft. (a továbbiakban „Adatkezelő”) a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést az adatok bizalmas jellegét fenyegető bármely eseménnyel szemben, amely azok biztonságát garantálja.
Ennek érdekében az Adatkezelő a személyes adatok kezelését (gyűjtését és felhasználását), valamint az alkalmazandó jogszabály által az Ön számára biztosított jogok gyakorlását célzó szabályozást és gyakorlatot alkalmaz. A személyes adatok védelme érdekében alkalmazott szabályozást és gyakorlatot az Adatkezelő minden olyan esetben naprakésszé teszi, amikor az szükségessé válik, illetve amikor a személyes adatok kezelésére is kiható jogszabályi vagy szervezeti változásokra kerül sor.
Az Adatkezelőnél Adatvédelmi Tisztviselő működik (DPO), akihez az alkalmazott szabályokkal és gyakorlattal kapcsolatos kérdésekkel, felvetésekkel lehet fordulni. Az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei a következők:
Schuch Ildikó; [email protected]

Mely adatokat, milyen célból, hogyan gyűjti és hogyan kezeli a HUMAN BioPlazma Kft.?
Az Adatkezelő az alábbi Önre vonatkozó információkat kezeli (gyűjti és használja fel) az Önnel való kapcsolattartás céljából:
• az Ön teljes neve,
• neme,
• lakcíme,
• telefonszáma,
• e-mail címe,
• faxszáma és
• IP-címe.
Emellett olyan egyéb, az Ön egészségi állapotára vonatkozó, az Adatkezelő termékeinek használatával összefüggő adatok is a kezelésébe kerülhetnek, amelyeket a www.kedrion.hu weboldalon, az Orvosi Tájékoztatás menüpont alatt történő böngészés során vagy az Orvosi Tájékoztatás részére küldött űrlapon adott meg. Ezen adatkezelések célja, hogy az Ön számára megfelelő tájékoztatást nyújthassunk termékeinkről, valamint, hogy az Ön által igényelt információkérésnek eleget tegyünk. Személyes adatai közlése elsősorban olyan harmadik személyek és/vagy olyan kedvezményezettek felé történik, akiknek a tevékenysége nélkülözhetetlen a fent nevezett célokkal összefüggő tevékenységek végzéséhez, valamint a munkavégzés ellenőrzésére meghatározott jogi kötelezettségek teljesítéséhez. Minden olyan kommunikációhoz, amely nem felel meg ezeknek a céloknak, előzetes hozzájárulását kérjük.
Személyes adatai semmilyen módon nem terjeszthetők vagy hozhatók nyilvánosságra. Az egészségi állapotára vonatkozó személyes adatok semmilyen esetben nem terjeszthetők és/vagy hozhatók nyilvánosságra azon esetek kivételével, ahol ezen adatok közlése jogilag kötelező.
A jelen tájékoztató szerinti adatkezelések jogalapjára és céljára vonatkozóan az Általános tájékoztató II/1. és II/2. pontjában foglaltak irányadóak.

Mi történik, ha Ön nem bocsátja rendelkezésre adatait?
Az Önre vonatkozó, Önt azonosító személyes adatokra azért van szükség, hogy feldolgozhassuk az Orvosi Tájékoztatás menüpont alatt benyújtott kérelmét. Amennyiben nem szolgáltatja a szükséges adatokat, az Adatkezelő sem tudja kérelmét feldolgozni.

Hogyan és mennyi ideig őrizzük meg adatait?
Az Ön adatainak kezelését az Adatkezelő felügyelete alatt álló, e célra felhatalmazott és képzett személyek végzik a rendelkezésükre bocsátott elektronikus és kézi eszközökkel.
A személyes adatokat olyan elektronikus archívumokban tároljuk, amelyeket hatékony biztonsági intézkedések védenek az Adatkezelő által kockázatnak tekintett eseményektől.
Az adatokat az információszolgáltatás teljesítéséhez és a kérés után az Adatkezelő által folytatott ilyen kommunikáció elküldéséhez szükséges ideig – de minden esetben legfeljebb öt (5) évig – őrizzük meg. Ez alól kivételt képeznek azok az adatvédelmi szempontból releváns események, amikor ezen események okainak a felderítése érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságok, illetve az Adatkezelő információtechnológiai biztonságával megbízott harmadik fél/kedvezményezett bevonására került sor.

Melyek az Ön jogai?
A személyes adatai kezeléséhez meghatározott – elsősorban időbeli – korlátokkal összhangban, az Önt megillető jogoknak köszönhetően mindig ellenőrizni tudja adatai kezelését. Az Ön jogai a következők:
– tájékoztatáshoz való jog;
– hozzáféréshez és másolatkéréshez való jog;
– helyesbítéshez való jog;
– törléshez való jog;
– az adatkezelés korlátozásához való jog;
– az adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz való jog;
– adathordozáshoz való jog;
– visszavonáshoz való jog;
– elfeledtetéshez való jog.
Jogai gyakorlása során Önt semmilyen teher vagy formai követelmény nem korlátozza, azokat díjmentesen gyakorolhatja. Önnek joga van:
o másolatot kapni – akár papír, akár elektronikus formátumban -, azokról az adatokról, amelyekhez szeretne hozzáférni. Amennyiben további másolatokra van szüksége, az Adatkezelő a felmerült adminisztratív költségekhez mérten észszerű díjat írhat elő;
o kérni adatai törlését, a kezelés korlátozását, személyes adatai naprakésszé tételét, módosítását, illetve azt, hogy kéréséhez azok a harmadik személyek/kedvezményezettek is igazodjanak, akik az Ön adataihoz szintén hozzájuthatnak, feltéve, hogy nincsenek az Ön kérését megalapozó indokoknál magasabb rendű jogszerű indokok (pl. környezeti vizsgálatokkal orvosolt vészhelyzet kockázatainak csökkentése az Adatkezelő által);
o a jogai gyakorlását követően végzett tevékenységekkel összefüggő tájékoztatást késedelem nélkül, de a kéréstől számított legfeljebb egy hónapon belül megkapni, kivéve azt az indokolt, legfeljebb további két hónappal történő meghosszabbítást, amelyről Önt megfelelően tájékoztatták.
o További információért kérjük, hogy tekintse át az Általános tájékoztató (amely a következő linkre kattintva érhető el: https://www.kedrion.hu/hu/adatv%c3%a9delmi-nyilatkozat) VII. fejezetében foglaltakat, illetve kérelme elküldéséhez az alábbi címen léphet kapcsolatba az Adatkezelővel: [email protected]

Kinél tehet panaszt?
Ön annál a hatáskörrel rendelkező felügyeleti szervnél, illetve az annak feladatait és hatásköreit ellátó magyarországi székhellyel rendelkező szervnél nyújthat be panaszt, ahol szokásos tartózkodási helye, munkahelye található, vagy – amennyiben ez eltérő – ahol a 2016/679 (EU) rendelet megsértése történt. Ez a panasz nem érinti a más közigazgatási és bírósági eljárásban történő igényérvényesítéshez való jogát. További információért kérjük, hogy tekintse át az Általános tájékoztató (amely a következő linkre kattintva érhető el: https://www.kedrion.hu/hu/adatv%c3%a9delmi-nyilatkozat) VIII. fejezetében foglaltakat.
Hozzájárulás adatkezeléshez
Amennyiben elolvasta a jelen tájékoztatót és megértette annak tartalmát, a HUMAN BioPlazma Kft. arra kéri Önt, hogy járuljon hozzá személyes és az egészségi állapotával kapcsolatos adatainak kezeléséhez. Erre abban az esetben van szükség, ha kérelmét a www.kedrion.hu oldalon, vagy közvetlenül az Orvosi Tájékoztatás menüpontban nyújtotta be.

o Igen, hozzájárulok.

o Nem, nem járulok hozzá.