Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató 2020. március 30. napjától hatályos.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „EU Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) előírásai szerint rögzítse a HUMAN BioPlazma Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját a Társaság jelen honlapja (https://www.kedrion.hu; a továbbiakban: „Honlap”) vonatkozásában (különös tekintettel az EU Adatvédelmi Rendelet 13. cikkében foglaltakra).

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlap látogatói, valamint a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személyek által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok Társaság általi kezelését írja le.

Társaságunk elkötelezett az Ön személyes adatai védelme mellett, kiemelten fontosnak tartjuk a Honlap látogatói, valamint a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Ha a jelen adatkezelési tájékoztatóban nem kap választ kérdéseire, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

I. Adatkezelő megnevezése

A személyes adatok adatkezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”):

HUMAN BioPlazma Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely, postai cím: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.; cégjegyzékszám: 13-09-113455; adószám: 13971227-2-13

elektronikus elérhetőség: [email protected]

telefonszám: +36 28 532 200 (telefonon keresztül csupán általános tájékoztatást áll módunkban nyújtani)

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Bancard Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 5. III. em.; cégjegyzékszám: 01-09-902766) – kapcsolattartó személy: Schuch Ildikó; [email protected]; + 36 70 708 0121

II. Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő céloknak megfelelően elektronikusan, illetőleg papíralapon kezeli és használja:

II/1. Az adatkezelés célja: tudományos orvosi információs tevékenység folytatása a távoktatás és egészségügyi továbbképzés számára a hatályos jogszabályok alapján megengedett valamennyi információs csatornán keresztül, beleértve az e-mail, webkonferencia és egyéb lehetséges információs csatornákat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A személyes adatok köre:

• teljes név;

• lakcím;

• telefonszám;

• e-mail cím;

• faxszám;

• nem;

• IP-cím.

Az adatkezelés időtartama: űrlap kitöltésétől / beküldésétől a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásáig.

A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá:

• Orvostudományi szolgálatért felelős személy;

A jelen pontban szereplő adatkezelési céllal összefüggésben az űrlap kitöltése / beküldése érdekében és további részletes tudnivalókért kérjük, hogy tekintse meg a következő linkre kattintva elérhető specifikus adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat is: https://www.kedrion.hu/hu/adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-orvosi-%C3%A9s-tudom%C3%A1nyos-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1shoz

II/2. Az adatkezelés célja: információs szolgáltatás nyújtása egészségügyi orvosi szolgáltatók tudományos jellegű kérdéseinek megválaszolására.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A személyes adatok köre:

• teljes név;

• lakcím;

• telefonszám;

• e-mail cím;

• faxszám;

• nem;

• IP-cím.

Az adatkezelés időtartama: űrlap kitöltésétől / beküldésétől a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásáig.

A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá:

• Orvostudományi szolgálatért felelős személy;

A jelen pontban szereplő adatkezelési céllal összefüggésben az űrlap kitöltése / beküldése érdekében és további részletes tudnivalókért kérjük, hogy tekintse meg a következő linkre kattintva elérhető specifikus adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat is: https://www.kedrion.hu/hu/adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-orvosi-%C3%A9s-tudom%C3%A1nyos-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1shoz

II/3. Az adatkezelés célja: a forgalmazott gyógyszerek alkalmazása során észlelt és bejelentett mellékhatások és egyéb gyógyszerbiztonsági információk kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], illetve jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

Hozzájárulás alapján:

A személyes adatok köre:

• teljes név;

• lakcím;

• telefonszám;

• e-mail cím;

• IP cím.

Jogi kötelezettség (az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 18. §) alapján:

A személyes adatok köre:

• a bejelentő egészségügyi szakember-e vagy sem;

• a beteghez fűződő viszony;

• születési dátum;

• életkor;

• nem;

• a mellékhatás kezdetének dátuma;

• a mellékhatás végének dátuma;

• a mellékhatás részletes leírása (a mellékhatás szempontjából fontos vizsgálatok eredményeivel, valamint a mellékhatás kezelésének leírásával);

• a mellékhatás súlyosság szerinti besorolása;

• a gyanúsítható gyógyszerek adatai (gyógyszer vagy hatóanyag neve és gyógyszerformája, gyártási szám, adagolás és az alkalmazás módja, a kezelés kezdete és vége, indikáció);

• az együtt alkalmazott gyógyszerek adatai (gyógyszer vagy hatóanyag neve és gyógyszerformája, gyártási szám, adagolás és az alkalmazás módja, a kezelés kezdete és vége, indikáció);

• kórtörténet

• IP-cím.

Az adatkezelés időtartama: 30 (harminc) év (2005. évi XCV. törvény), illetőleg a gyógyszer érvényes forgalomba hozatala alatt mindvégig, valamint a forgalomból történő kivonástól számított 10 (tíz) évig.

A személyes adatokhoz kizárólag a helyi gyógyszerbiztonsági felelős és a kijelölt minőségbiztosítási munkatársak férhetnek hozzá.

A jelen pontban szereplő adatkezelési céllal összefüggésben az űrlap kitöltése / beküldése érdekében és további részletes tudnivalókért kérjük, hogy tekintse meg a következő linkre kattintva elérhető specifikus adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat is: https://www.kedrion.hu/hu/farmakovigilanci%C3%A1val-kapcsolatos-adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3

II/4. Az adatkezelés célja: a Honlapon feltüntetett elektronikus elérhetőségen keresztül ([email protected]) állásajánlatokra jelentkezők adatainak és szakmai profiljának rögzítése a kiválasztás során történő értékelés céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A személyes adatok köre: a jelentkező által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a jelentkezés elküldésétől számított 6. hónap utolsó napjáig.

A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá: HR Osztály.

A személyes adatok rögzítésekor ennek tényét egyértelműen feltüntetjük. Az Adatkezelő az érintett hozzájárulását elektronikus formában, minden esetben – az elszámoltathatóság jegyében – a visszakereshetőség biztosítása mellett dokumentálja.

Amennyiben az érintett a hozzájárulást valamelyik adatkezelési cél vonatkozásában nem adja meg, ez azzal a következménnyel jár, hogy az adott adatkezelési célhoz kapcsolódó szolgáltatást / szolgáltatásokat egyáltalán nem tudja, vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni.

II/5. Az adatkezelés célja: a Honlapon feltüntetett elektronikus elérhetőségen keresztül a visszaélés-bejelentések (whistleblowing) adatainak kezelése, a bejelentett visszaélések kezelése és kivizsgálása céljából. A bejelentő adatainak megadása önkéntes, a bejelentés anonim módon, név nélkül is megtehető.  A bejelentő személyes adatai közvetlenül az Érintettől származnak, míg a bejelentésben érintett személy(ek) adatai a bejelentőtől származnak.

Az adatkezelés jogalapja:

    1. A bejelentőre vonatkozó személyes adatok tekintetében az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont);
    2. a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatai tekintetében pedig az Adatkezelő jogos érdeke, tekintve, hogy személyes adatoknak a visszaélések / csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése az érintett Adatkezelő jogos érdekének minősül (GDPR 47. preambulumpont és 6. cikk f) pont). Az Adatkezelő a jogos érdek igazolásához szükséges érdekmérlegelési tesztet elvégezte, melyet a bejelentésben érintett személy(ek) rendelkezésére bocsát.

A személyes adatok köre: a bejelentő által önkéntesen megadott személyes adatok (mind a bejelentő, mind a bejelentésben Érintett személy(ek) vonatkozásában).

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái:

A bejelentő adatait kizárólag Társaságunk ügyvezetői, a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait kizárólag Társaságunk ügyvezetői és a vizsgálatba szükségszerűen bevont szakértők ismerhetik meg, akik munkájuk során végig ügyelnek arra, hogy a kivizsgálás a lehető legdiszkrétebb módon folyjon.  Amennyiben a bejelentés alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, a vizsgálatot vezető személy az ezen eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (pl. bíróság, nyomozó hatóság) részére továbbíthatja a bejelentő és a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait. Hatósági eljárás megindítása esetén a Társaság képviseletét ellátó ügyvéd is szükség szerint megismerheti a bejelentő adatait és a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig az alábbi kitételekkel:

  1. amennyiben a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat Társaságunk a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törli;
  2. amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentővel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – Társaságunk a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszer keretei között legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

Az Adatkezelő az érintett hozzájárulását, valamint annak esetleges visszavonását elektronikus formában, minden esetben – az elszámoltathatóság jegyében – a visszakereshetőség biztosítása mellett dokumentálja.

A megadott hozzájárulás visszavonására az alábbi e-mail címre küldött elektronikus üzenetben van lehetőség: [email protected]

III. A személyes adatok harmadik személyek általi hozzáférhetősége

A Honlap látogatói, valamint a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személyek által megadott személyes adatokhoz harmadik személyek kizárólagosan az EU Adatvédelmi Rendeletben meghatározott valamelyik jogalap fennállása esetén férhetnek hozzá (az Adatkezelő munkavállalóin kívül, akik a II. fejezetben feltüntetésre kerültek).

Az Adatkezelő az egyes hatósági / bírósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes személyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából a saját adatvédelmi nyilvántartásának részeként adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

IV. Adatbiztonsági intézkedések

Társaságunk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelme érdekében az EU Adatvédelmi Rendelet és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban.

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések a következő területeket érintik:

– jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal;

– jogosulatlan megváltoztatás;

– törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés;

– kár vagy esetleges veszteség.

Társaságunk a személyes adatokat a Honlap szerverein tárolja, amelyek huszonnégy (24) órás személyi őrzéssel védettek és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

V. Adatfeldolgozó(k)

Társaságunk adatfeldolgozót a Honlapról beérkező információk vonatkozásában nem vesz igénybe.

VI. Adattovábbítás külföldre

A jelen adatkezelési tájékoztató alapján gyűjtött személyes adatok továbbítása országhatáron kívülre, más európai uniós tagállamokba (elsősorban az Olasz Köztársaságba, a Kedrion S.p.A. részére) történik, az alkalmazandó jog szerinti korlátozásokkal. Az ilyen adattovábbítás csak a fent leírt célokból és csak a szükséges mértékben teljesíthető a Kedrion Csoport (amelynek a Társaság is része) tevékenységével összefüggésben.

VII. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a fenti elérhetőségeken.

a) Tájékoztatáshoz való jog

Társaságunk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az EU Adatvédelmi Rendelete 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikkek szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa akár a jelen adatkezelési tájékoztató, akár további, önálló adatkezelési tájékoztatók keretében.

b) Az érintett hozzáféréshez és másolatkéréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ;

– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást a megkeresés módja szerinti úton.

c) Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d) Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyekből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

– vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Társaságunk az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f) Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaságunk, az EU Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében foglaltakkal összhangban.

g) Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

i) Visszavonáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

j) Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az EU Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikk szerinti, a fenti a)–i) pontokban szabályozott jogok érvényesítése iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Társaságunk a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

k) Elfeledtetéshez való jog

Az EU Adatvédelmi Rendelet által meghatározott szabályok alapján gyakorolható.

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

a) Vitarendezés kezdeményezése az Adatkezelőnél

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal – a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése előtt – az érintett személynek célszerű közvetlenül és elsődlegesen az adatkezelőhöz fordulnia a fenti elérhetőségek valamelyikén (elsődlegesen az adatvédelmi tisztviselő megkeresése útján). Társaságunk együttműködik az érintett személy konkrét kérelme teljesítésében.

b) Bírósághoz fordulás joga; Kártérítés és sérelemdíj

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Minden olyan személy, aki az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

c) Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: 06/1-391-1400; Fax: 06/1-391-1410; E-mail: [email protected]; Honlap: http://www.naih.hu

IX. A HUMAN BioPlazma Kft. jelen weboldalának (https://www.kedrion.hu) meglátogatása

SZERVER-NAPLÓZÁS

Más weboldalakhoz hasonlóan, a jelen Honlapra történő belépéskor automatikusan rögzítésre kerülnek az internetezési tevékenységgel kapcsolatos információk, amelyeket ún. „szervernapló fájlok” tárolnak. A webkiszolgáló automatikusan rögzíti a következő információkat: IP-cím, a weboldal felkeresésének időpontjai, megtekintett oldalak, forrás szerver, böngésző típusa (pl. Internet Explorer), operációs rendszer (pl. Windows 7) a domain szolgáltató neve, címe (pl. Tin.it). Ahol a Honlap cookie-kat (ld. a későbbiekben) alkalmaz, a webkiszolgáló az ezzel kapcsolatos információt is rögzíti. A Honlap használatának pontos felmérése, illetve a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében a szervernaplókat rendszeresen ellenőriznünk kell, így mérhetjük fel a látogatások gyakoriságát. Ez a „web-statisztika”, amely lehetővé teszi számunkra, hogy szolgáltatásunkat fenntartsuk, illetve folyamatosan fejlesszük. Ezek az információk továbbá lehetővé teszik, hogy visszaélés esetén általuk és a felhasználó internetszolgáltatójával és/vagy helyi hatóságokkal együttműködve megtaláljuk a visszaélés forrását.

IP-CÍMEK HASZNÁLATA

Weboldalunk ellenőrzi az IP- (Internet Protocol-) címeket. Az IP-cím az internetszolgáltató által a felhasználó számítógépéhez hozzárendelt azonosító szám. A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Az IP-cím, a használat helye és ideje visszaélés esetén használható az internetkapcsolatot használó, weboldalunkat felkereső személy azonosításának megkísérlése céljából.

COOKIE-K (SÜTIK)

A sütik kisméretű fájlok, amelyek kiküldésre kerülnek, és a meglátogatott honlapokról a számítógép memóriájában tárolódnak. A sütiket a számítógép fájl mappája tárolja. A következő alkalommal, amikor a felhasználó felkeresi a weboldalt, a böngésző beolvassa a sütit, és továbbítja az információt a weboldalnak, vagy annak, aki a sütit készítette. Ha többet szeretne megtudni erről a technológiáról és a működéséről, látogasson meg egy információs weboldalt, például: http://www.allaboutcookies.org/.

A Honlap egyes részei cookie-kat (ideiglenes cookie-k) használhatnak. A cookie-k különböző információtartalmat hordozhatnak, pl. a CMS Drupal bizonyos funkcióihoz (pl. keresés, bejelentkezés, eszköztár) szükséges speciális technikai információt, vagy felhasználói azonosítót a meglátogatott oldalak nyomon követésére. A cookie-k minden esetben csak olyan személyes jellegű információt tartalmazhatnak, amelyeket a Honlap látogatója / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy maga ad meg. A cookie-k sem a látogató / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy merevlemezéről, sem más oldalak által létrehozott cookie-kból nem képesek információkat leolvasni. Ha a látogató / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy nem szeretne cookie-kat kapni az internetezés során, beállíthatja, hogy a böngésző figyelmeztesse a cookie-k megjelenésére, és dönthessen azok engedélyezéséről vagy letiltásáról. A látogató / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy a böngészőben eleve is letilthatja az összes cookie-t, de ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fog tudni minden oldalt megfelelően használni. Az oldalak kifejezetten kérhetik a látogatót / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személyt, hogy bizonyos műveletek végrehajtása érdekében engedélyezze a cookie-kat. Sokféle oldal megtekintése szempontjából talán nem szükséges a látogatónak / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személynek minden cookie-t engedélyeznie, de egyes speciális weboldalakhoz, regisztrációs adatokhoz vagy CMS szolgáltatások által használt speciális információkhoz történő hozzáféréshez mindenképpen szükségesek.

IDEIGLENES COOKIE-K

Amikor a látogató / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy a Honlap egyik lapjáról egy másikra vált, gyakran szükséges, hogy hozzá kapcsolódó technikai információkat tároljunk. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük az oldalon történő navigációt. Ez a fajta cookie nem tartalmaz azonosító információt és csak az oldalon történő tartózkodás idejére tárolódik.

BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ IDEIGLENES COOKIE-K

Amikor a felhasználó egy védett felületre lép be előzetes regisztrációt követően, számítógépén megjelenhet egy cookie a belépési adatok megjegyzésére. Ez a felhasználó kényelmét szolgálhatja, mivel a következő látogatások során így nem kell mindig ismételten megadnia a belépési adatait.

HARMADIK FÉL ÁLTAL LÉTREHOZOTT COOKIE-K

Az Adatkezelő nem engedélyezi, hogy a Honlapon keresztül harmadik fél cookie-kat hozzon létre a látogató / a Honlapon elérhető űrlapot / űrlapokat kitöltő és azt / azokat beküldő természetes személy számítógépén, kivéve, ha kifejezetten kérjük, illetve a cookie-k közvetlen irányításunk alatt állnak és harmadik fél által nem használhatóak illetve hozzáférhetőek a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak kivételével.

X. Egyebek

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

A Társaság Honlapját látogatók tudomásul veszik, hogy

o a Honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi, valamint a Honlapon keresztül letöltött és megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a saját kockázatára végzi;

o a Honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Társaságot, illetve a Honlap készítőit és üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli;

o a Társaság nem vállal felelősséget a Honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint a Honlap tartalmával, valamint az ott – illetve azon keresztül – elérhető adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem;

o a Társaság a birtokába kerülő, személyes adatnak nem minősülő egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős;

o a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Honlap mindenkori tartalmát bármely módszerrel megváltoztassa, egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze;

o a Honlap más honlaphoz (linkek) is kapcsolódhatnak, amelyek használhatóságát a Társaság ugyan folyamatosan ellenőrzi, de azok tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért mindennemű felelősségét kizárja; az itt leírt irányelvek és eljárások ezen más honlapokra nem vonatkoznak, így javasoljuk, hogy ezen más honlapok adatvédelmi, biztonsági illetve adatrögzítési előírásairól érdeklődjenek az adott honlap rendszergazdájánál; előfordulhat, hogy a Honlappal összekapcsolt más honlapokon található információ nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak és az ott olvasható nézetek nem feltétlenül egyeznek Társaságunk álláspontjával;

o a Honlapon lévő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, általános jellegűek, és semmilyen körülmények között nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés illetve intézkedés alapjául, ideértve, de nem kizárólagosan, az orvosi információkat, amelyek nem helyettesíthetik a részletes tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat;

o Az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi Honlapjai tartalmáért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia;

o a Honlap teljes tartalma, illetőleg annak bármely tartalmi eleme vonatkozásában Társaságunk a kizárólagosan jogosult, így a Honlap egészének, illetve bármely tartalmi elemének vonatkozásában az engedély nélküli felhasználás szerzői jogi jogsértést valósít meg és jogkövetkezményt von maga után.

KISKORÚAK

Honlapunk nem kiskorúaknak szánt oldal és nem az általuk történő megtekintésre tervezett. Kiskorúakhoz kapcsolódó adatokat olyan módon sosem rögzítünk, hogy azok alapján az érintett kiskorú egyértelműen és félreérthetetlenül beazonosíthatóvá / azonosíthatóvá válhasson, tehát kiskorúak vonatkozásában személyes adatokat nem kezelünk.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Honlap mindenkori adatkezelési tájékoztatóját szükség esetén frissíthetjük. Az adatkezelési tájékoztató minden módosítását közzétesszük a Honlap látogatói részére.

MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK

Az internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Honlapon leírt véleménye, eljuttatott üzenete személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válhatnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

FONTOS WEBCÍMEK

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: http://nmhh.hu/

Hatályos jogszabályok: www.njt.hu