Adatvédelmi Nyilatkozat | Kedrion
Ön most elhagyja a www.kedrion.hu weboldalát. Az orvosi információk – beleértve az engedélyezett alkalmazási köröket – eltérőek lehetnek az EU-n kívüli országokban.
NEM
IGEN
About Kedrion - Front Image

Adatvédelmi Nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „EU Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) előírásai szerint rögzítse a HUMAN BioPlazma Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját a Társaság honlapjai (kedrion.hu és kedplasma.hu; a továbbiakban: „Honlapok”) vonatkozásában.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapok látogatói, valamint regisztrált felhasználói által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok Társaság általi kezelését írja le.

Társaságunk elkötelezett az Ön személyes adatai védelme mellett, kiemelten fontosnak tartjuk a Honlapok látogatói, valamint regisztrált felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen adatkezelési tájékoztató kiegészülhet a Társaság részéről további önálló adatkezelési tájékoztatókkal, bizonyos személyes adatok meghatározott felhasználása céljából a Honlapok sajátosságai alapján. Például, ha a Honlapok bizonyos funkciói további személyes adatokat kérnek Öntől, további adatkezelési tájékoztatót teszünk közzé, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy miként kezeljük ezeket a további személyes adatokat.

I. Adatkezelő megnevezése

A Honlapok segítségével gyűjtött személyes adatok adatkezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”):

HUMAN BioPlazma Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely, postai cím: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.

cégjegyzékszám: 13-09-113455

adószám: 13971227-2-13

elektronikus elérhetőség: HU_Marketing@kedrion.com

telefonszám: +36 28 532 200(telefonon keresztül csupán általános tájékoztatást áll módunkban nyújtani)

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Bancard Kft. – Schuch Ildikó; dpo.hungary@kedrion.com

 

II. Alapvető fogalmak az EU Adatvédelmi Rendelet alapján

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

III. Adatkezelési elvek

Társaságunk – a hivatkozott jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi adatkezelési elveket tartja szem előtt az Ön személyes adatai kezelése során:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 • célhoz kötöttség;
 • adattakarékosság;
 • pontosság;
 • korlátozott tárolhatóság;
 • integritás és bizalmas jelleg;
 • elszámoltathatóság

 

IV. Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő céloknak megfelelően védi, elektronikusan kezeli és használja:

IV/1. Adatkezelés célja: tudományos orvosi információs tevékenység folytatása a távoktatás és egészségügyi továbbképzés számára a hatályos jogszabályok alapján megengedett valamennyi információs csatornán keresztül, beleértve az e-mail, webkonferencia és egyéb lehetséges információs csatornákat            

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A személyes adatok köre:            

 • teljes név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • fax szám;
 • nem;
 • egyéb kapcsolódó személyes adat;
 • egyéb kapcsolódó különleges adat;
 • IP-cím          

Az adatkezelés időtartama: a Honlapokon történő regisztrációtól a regisztráció törléséig tart

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő (HBP) erre feljogosított alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá:

Az adatkezelést elfogadom
Az adatkezelést nem fogadom el

 

 

 

IV/2. Az adatkezelés célja: információs szolgáltatás nyújtása egészségügyi orvosi szolgáltatók tudományos jellegű kérdéseinek megválaszolására  

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A személyes adatok köre:

 • teljes név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • fax szám;
 • nem;
 • IP-cím          

Az adatkezelés időtartama: a Honlapokon történő regisztrációtól a regisztráció törléséig tart

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő (HBP) erre feljogosított alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá:

 • Orvostudományi szolgálatért felelős személy
 • Orvostudományi asszisztens
  Az adatkezelést elfogadom
  Az adatkezelést nem fogadom el

 

IV/3. Az adatkezelés célja: a forgalmazott gyógyszerek alkalmazása során észlelt és bejelentett mellékhatások és egyéb gyógyszerbiztonsági információk kezelése 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás alapján, illetve jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

Hozzájárulás alapján:

A személyes adatok köre:

 • teljes név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • IP cím

Jogi kötelezettség (2005. XCV. tv. 18 §) alapján:

A személyes adatok köre:

 • a bejelentő egészségügyi szakember-e vagy sem;
 • a beteghez fűződő viszony;
 • születési dátum;
 • életkor;
 • nem;
 • a mellékhatás kezdetének dátuma;
 • a mellékhatás végének dátuma;
 • a mellékhatás részletes leírása (a mellékhatás szempontjából fontos vizsgálatok eredményeivel, valamint a mellékhatás kezelésének leírásával);
 • a mellékhatás súlyosság szerinti besorolása;
 • a gyanúsítható gyógyszerek adatai (gyógyszer vagy hatóanyag neve és gyógyszerformája, gyártási szám, adagolás és az alkalmazás módja, a kezelés kezdete és vége, indikáció);
 • az együtt alkalmazott gyógyszerek adatai (gyógyszer vagy hatóanyag neve és gyógyszerformája, gyártási szám, adagolás és az alkalmazás módja, a kezelés kezdete és vége, indikáció);
 • kórtörténet
 • IP-cím         

Az adatkezelés időtartama: 30 év (2005. XCV. tv.), illetőleg a gyógyszer érvényes forgalomba hozatala alatt mindvégig, valamint a forgalomból történő kivonástól számított 10 évig

A személyes adatokhoz kizárólag a Farmakovigilancia csoport munkatársai férhetnek hozzá.

Az adatkezelést elfogadom
Az adatkezelést nem fogadom el

 

 

 

IV/4. Az adatkezelés célja: a Honlapokon elérhető különböző tudományos szolgáltatásokra történő regisztráció és azok használata

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A személyes adatok köre:

 • teljes név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • végzettség;
 • a beteghez fűződő viszony;
 • születési dátum;
 • életkor;
 • IP-cím          

Az adatkezelés időtartama: a Honlapokon történő regisztrációtól a regisztráció törléséig tart

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő erre feljogosított alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá.

Az adatkezelést elfogadom
Az adatkezelést nem fogadom el

 

 

 

IV/5. Az adatkezelés célja: szakszolgáltatások nyújtása (pl. konferenciákon, tudományos értekezleteken)

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A személyes adatok köre:            

 • teljes név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • fax szám;
 • nem;
 • IP-cím          

 

Az adatkezelés időtartama: a Honlapokon történő regisztrációtól a regisztráció törléséig tart

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő (HBP) erre feljogosított alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá:

 • Orvostudományi szolgálatért felelős személy
 • Orvostudományi asszisztens
  Az adatkezelést elfogadom
  Az adatkezelést nem fogadom el

 

IV/6. Az adatkezelés célja: piackutatás, közvélemény kutatás végzése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A személyes adatok köre:

 • teljes név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • fax szám;
 • nem;
 • IP-cím       

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig  

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő erre feljogosított alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá.

Az adatkezelést elfogadom
Az adatkezelést nem fogadom el

 

 

 

IV/7. Az adatkezelés célja: klinikai vizsgálatok, elemzések, gyógyszer-gazdasági kutatások végzése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A személyes adatok köre:            

 • teljes név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • fax szám;
 • nem;
 • egyéb kapcsolódó személyes adat;
 • egyéb kapcsolódó különleges adat;
 • IP-cím          

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig  

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő erre feljogosított alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá.

Az adatkezelést elfogadom
Az adatkezelést nem fogadom el

 

 

 

IV/8. Az adatkezelés célja: a Honlapokon keresztül állásajánlatokra jelentkezők adatainak és szakmai profiljának rögzítése a kiválasztás során történő értékelés céljából  

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A személyes adatok köre: a jelentkező által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama: legkésőbb a jelentkezés elbírálásáig 

A személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő (HBP) erre feljogosított alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá: HR Osztály

Az adatkezelést elfogadom
Az adatkezelést nem fogadom el

 

A személyes adatok rögzítésekor ennek tényét egyértelműen feltüntetjük. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását elektronikus formában, minden esetben – az elszámoltathatóság jegyében – a visszakereshetőség biztosítása mellett dokumentálja, valamint regisztráció esetén a regisztráció megtörténtéről megerősítő e-mailt küld.

 

Amennyiben az érintett a hozzájárulást valamelyik adatkezelési cél vonatkozásában nem adja meg, ez azzal a következménnyel jár, hogy az adott adatkezelési célhoz kapcsolódó szolgáltatást/ szolgáltatásokat egyáltalán nem tudja, vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni.

 

V. Az adatok 3. személyek általi hozzáférhetősége

A honlapok látogatói, valamint regisztrált felhasználói által megadott személyes adatokhoz harmadik személyek kizárólag a rendeletben meghatározott valamelyik jogalap fennállása esetén férhetnek hozzá. (Az adatkezelő munkavállalóin kívül, akik a IV. pont táblázatának megfelelő oszlopában már feltüntetésre kerültek.)

Az Adatkezelő az egyes hatósági / bírósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes személyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából a saját adatvédelmi nyilvántartásának részeként adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

VI. Adatbiztonsági intézkedések

Társaságunk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelme érdekében a GDPR és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban.

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések a következő területeket érintik:

 • jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal;
 • jogosulatlan megváltoztatás;
 • hálózatok közötti adatátvitel;
 • törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés;
 • kár vagy esetleges veszteség.

Társaságunk a személyes adatokat a Honlapok szerverein tárolja, amelyek huszonnégy (24) órás személyi őrzéssel védettek és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

 

VII. Adatfeldolgozó(k)

Társaságunk adatfeldolgozót a honlapról beérkező információk vonatkozásában nem vesz igénybe.

 

VIII. Adattovábbítás

A jelen adatkezelési tájékoztató alapján gyűjtött személyes adatok továbbítása országhatáron kívülre, más EU-országokba (elsősorban az Olasz Köztársaságba) történik, az alkalmazandó jog szerinti korlátozásokkal. Az ilyen adattovábbítás csak a fent leírt célokból és csak a szükséges mértékben teljesíthető a Kedrion Csoport (amelynek a Társaság is része) tevékenységével összefüggésben.

 

IX. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a fenti elérhetőségeken.

a. Tájékoztatáshoz való jog

Társaságunk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az EU Adatvédelmi Rendelete 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikkek szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa akár a jelen adatkezelési tájékoztató, akár további, önálló adatkezelési tájékoztatók keretében.

b. Az érintett hozzáféréshez és másolatkéréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást a megkeresés módja szerinti úton.

c. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyekből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Társaságunk az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaságunk, a GDPR 20. cikkében foglaltakkal összhangban.

g. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

i. Visszavonáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

j. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti, a fenti a)–i) pontokban szabályozott jogok érvényesítése iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Társaságunk a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

k. Elfeledtetéshez való jog

A rendelet által meghatározott szabályok alapján gyakorolható.

 

X. Jogorvoslati lehetőségek

a. Vitarendezés kezdeményezése az Adatkezelőnél

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal – a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése előtt – az érintett személynek célszerű közvetlenül és elsődlegesen az adatkezelőhöz fordulnia a fenti elérhetőségek valamelyikén. Társaságunk együttműködik az érintett személy konkrét kérelme teljesítésében.

b. Bírósághoz fordulás joga; Kártérítés és sérelemdíj

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Minden olyan személy, aki az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

c. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06/1-391-1400

Fax: 06/1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

XI. A HUMAN BioPlazma Kft. weboldalának meglátogatása

SZERVER-NAPLÓZÁS

Más weboldalakhoz hasonlóan, a Honlapokra történő belépéskor automatikusan rögzítésre kerülnek az internetezési tevékenységgel kapcsolatos információk, amelyeket ún. „szervernapló fájlok” tárolnak. A webkiszolgáló automatikusan rögzíti a következő információkat: IP-cím, a weboldal felkeresésének időpontjai, megtekintett oldalak, forrás szerver, böngésző típusa (pl. Internet Explorer), operációs rendszer (pl. Windows 7) a domain szolgáltató neve, címe (pl. Tin.it). Ahol a Honlapok cookie-kat (ld. a későbbiekben) alkalmaznak, a webkiszolgáló az ezzel kapcsolatos információt is rögzíti. A Honlapok használatának pontos felmérése, illetve a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében a szervernaplókat rendszeresen ellenőriznünk kell, így mérhetjük fel a látogatások gyakoriságát. Ez a „web-statisztika”, amely lehetővé teszi számunkra, hogy szolgáltatásunkat fenntartsuk, illetve folyamatosan fejlesszük. Ezek az információk továbbá lehetővé teszik, hogy visszaélés esetén általuk és a felhasználó internetszolgáltatójával és/vagy helyi hatóságokkal együttműködve megtaláljuk a visszaélés forrását.

IP-CÍMEK HASZNÁLATA

Oldalunk ellenőrzi az IP- (Internet Protocol-) címeket. Az IP-cím az internet- szolgáltató által a felhasználó számítógépéhez hozzárendelt azonosító szám. A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Az IP-cím, a használat helye és ideje visszaélés esetén használható az internetkapcsolatot használó, oldalunkat felkereső személy azonosításának megkísérlése céljából.

COOKIE-K (SÜTIK)

A sütik kis fájlok, amelyek kiküldésre kerülnek, és a meglátogatott honlapokról a számítógép memóriájában tárolódnak. A sütiket a számítógép fájl mappája tárolja. A következő alkalommal, amikor a felhasználó felkeresi a weboldalt, a böngésző beolvassa a sütit, és továbbítja az információt a weboldalnak, vagy annak, aki a sütit készítette. Ha többet szeretne megtudni erről a technológiáról és a működéséről, látogasson meg egy információs weboldalt, például: http://www.allaboutcookies.org/

A Honlapok egyes részei cookie-kat (ideiglenes cookie-k) használhatnak. A cookie-k különböző információtartalmat hordozhatnak, pl. a CMS Drupal bizonyos funkcióihoz (pl. keresés, bejelentkezés, eszköztár) szükséges speciális technikai információt, vagy felhasználói azonosítót a meglátogatott oldalak nyomon követésére. A cookie-k minden esetben csak olyan személyes jellegű információt tartalmazhatnak, amelyeket a Honlapok látogatója / regisztrált felhasználója maga ad meg. A cookie-k sem a látogató / regisztrált felhasználó merevlemezéről, sem más oldalak által létrehozott cookie-kból nem képesek információkat leolvasni. Ha a látogató / regisztrált felhasználó nem szeretne cookie-kat kapni az internetezés során, beállíthatja, hogy a böngésző figyelmeztesse a cookie-k megjelenésére, és dönthessen azok engedélyezéséről vagy letiltásáról. A látogató / regisztrált felhasználó a böngészőben eleve is letilthatja az összes cookie-t, de ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fog tudni minden oldalt megfelelően használni. Az oldalak kifejezetten kérhetik a látogatót / regisztrált felhasználót, hogy bizonyos műveletek végrehajtása érdekében engedélyezze a cookie-kat. Sokféle oldal megtekintése szempontjából talán nem szükséges a látogatónak / regisztrált felhasználónak minden cookie-t engedélyeznie, de egyes speciális weboldalakhoz, regisztrációs adatokhoz vagy CMS szolgáltatások által használt speciális információkhoz történő hozzáféréshez mindenképpen szükségesek.

IDEIGLENES COOKIE-K

Amikor a látogató / regisztrált felhasználó a Honlapok egyik lapjáról egy másikra vált, gyakran szükséges, hogy hozzá kapcsolódó technikai információkat tároljunk. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük az oldalon történő navigációt. Ez a fajta cookie nem tartalmaz azonosító információt és csak az oldalon történő tartózkodás idejére tárolódik.

BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ IDEIGLENES COOKIE

Amikor a felhasználó egy védett felületre lép be előzetes regisztrációt követően, számítógépén megjelenhet egy cookie a belépési adatok megjegyzésére. Ez a felhasználó kényelmét szolgálhatja, mivel a következő látogatások során így nem kell mindig ismételten megadnia a belépési adatait.

HARMADIK FÉL ÁLTAL LÉTREHOZOTT COOKIE-K

Az Adatkezelő nem engedélyezi, hogy a Honlapokon keresztül harmadik fél cookie-kat hozzon létre a látogató / regisztrált felhasználó számítógépén, kivéve, ha kifejezetten kérjük, illetve a cookie-k közvetlen irányításunk alatt állnak és harmadik fél által nem használhatóak illetve hozzáférhetőek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak kivételével.

 

XII. Egyebek

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

A Társaság Honlapjait látogatók / regisztrált felhasználók tudomásul veszik, hogy

 • a Honlapok bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi, valamint a Honlapokon keresztül letöltött és megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a saját kockázatára végzi;
 • a Honlapok látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Társaságot, illetve a Honlapok készítőit és üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli;
 • a Társaság nem vállal felelősséget a Honlapok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint a Honlapok tartalmával, valamint az ott – illetve azon keresztül – elérhető adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem;
 • a Társaság a birtokába kerülő, személyes adatnak nem minősülő egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős;
 • a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Honlapok mindenkori tartalmát bármely módszerrel megváltoztassa, egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze;
 • a Honlapok más honlaphoz (linkek) is kapcsolódhatnak, amelyek használhatóságát a Társaság ugyan folyamatosan ellenőrzi, de azok tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért mindennemű felelősségét kizárja; az itt leírt irányelvek és eljárások ezen más honlapokra nem vonatkoznak, így javasoljuk, hogy ezen más honlapok adatvédelmi, biztonsági illetve adatrögzítési előírásairól érdeklődjenek az adott honlap rendszergazdájánál; előfordulhat, hogy a Honlapokkal összekapcsolt más honlapokon található információ nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak és az ott olvasható nézetek nem feltétlenül egyeznek Társaságunk álláspontjával;
 • a Honlapokon lévő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, általános jellegűek, és semmilyen körülmények között nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés illetve intézkedés alapjául, ideértve, de nem kizárólagosan, az orvosi információkat, amelyek nem helyettesíthetik a részletes tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat;
 • Az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi Honlapjai tartalmáért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.

 

KISKORÚAK

Honlapjaink nem kiskorúaknak szánt oldalak és nem az általuk történő megtekintésre tervezettek. Kiskorúakhoz kapcsolódó személyes adatokat nem rögzítünk.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Honlapok mindenkori adatkezelési tájékoztatóját szükség esetén frissíthetjük. Az adatkezelési tájékoztató minden módosítását közzétesszük a Honlapok látogatói / regisztrált felhasználói részére.

MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK

Az internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Honlapokon leírt véleménye eljuttatott üzenete személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válhatnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

FONTOS WEBCÍMEK

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: http://nmhh.hu/
Hatályos jogszabályok: www.njt.hu